UKS Budowlanka Toruń

Mistrzostwa Szkół Torunia

Archiwum

Regulamin UKS Budowlanka Toruń

 1. Uczniowski Klub Sportowy Budowlanka finansowany jest przez:
  • rodziców, których dzieci są zawodnikami klubu (składka zawodnicza);
  • dotacje Urzędu Miasta Torunia.
 2. Zarząd klubu ustala składkę zawodniczą na każdy rok i decyduje, że:
  • składki zawodnicze rodzice wpłacają na konto klubu do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (nie po miesiącu). W miesiącach lipiec i sierpień opłaty nie będą pobierane;
  • konto - nr: 64 1020 5011 0000 9502 0115 1455;
  • w przypadku kontuzji zawodnika lub choroby trwającej dłużej niż miesiąc składka może być obniżona o 50% na wniosek rodzica po złożeniu pisemnej prośby do Zarządu klubu;
  • w przypadku zaległości finansowych wobec klubu, dziecko może zostać pozbawione uczestnictwa w treningach lub zostać skreślone z listy zawodników przez Zarząd na wniosek trenera;
  • nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia składki za dany okres;
  • składka zawodnicza nie jest zależna od ilości zajęć w danym miesiącu;
  • wszelkie wpłaty należy uiszczać na konto klubu.
 3. Środki pochodzące ze składek oraz dotacji są przeznaczone na cele statutowe
  klubu:
  • opłaty wynajmu hal sportowych na zajęcia treningowe;
  • zakup sprzętu sportowego niezbędnego na mecze i treningi zespołów;
  • pokrycie kosztów przejazdu na zawody sportowe;
  • pokrycie kosztów organizacji meczów i turniejów we własnej hali;
  • finansowanie opłat startowych w mistrzostwach województwa i kraju;
  • opłaty licencyjne i startowe w Kujawsko-Pomorskim Związku Piłki Siatkowej;
  • opłacenie trenerów.
 4. Zawodnik ma prawo do:
  • uczęszczania na wszystkie zajęcia treningowe i klubowe;
  • udziału w zawodach sportowych na każdym szczeblu rozgrywek;
  • dofinansowania do obozów sportowych;
  • dofinansowania w turniejach okolicznościowych;
  • bezpłatnego korzystania z boisk na obiekcie Centrum Siatkówki Plażowej.
 5. Zawodnik ma obowiązek:
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa na klubowych obiektach sportowych oraz w czasie treningów i zawodów sportowych;
  • przestrzegania regulaminów obozów sportowych;
  • punktualnego stawienia się na trening i zbiórki przed wyjazdem na mecze i obozy;
  • kulturalnego zachowania się w pomieszczeniach klubowych i dbanie o mienie klubu;
  • wykonywać polecenia trenera i członków zarządu klubu;
  • informować trenera o problemach zdrowotnych;
  • uczestniczyć we wszystkich zawodach sportowych i obozach, do których został powołany przez trenera lub zarząd klubu;
  • zawodnik nie może samowolnie bez zgody klubu reprezentować barw lub uczestniczyć w treningach innego klubu, w szczególności uczestniczyć w rozgrywkach amatorskich takich jak ligi gminne, regionalne;
  • informować przez SMS lub telefonicznie swojego trenera o nieobecnościach na treningu;
  • dbać o klubowy sprzęt sportowy;
  • wzorowo zachowywać się i godne reprezentować UKS "Budowlanka" Toruń.
 6.  Rodzice są zobowiązani do:
  • stworzenia takich warunków domowych, aby dzieci mogły uczestniczyć we wszystkich treningach i meczach klubowych oraz obozach sportowych;
  • regularnego wpłacania składki zawodniczej;
  • informowania trenerów o nieobecności dziecka na zajęciach klubowych;
  • kontrolowania i utrzymania w czystości sprzętu osobistego zawodnika (za zgubienie i uszkodzenie sprzętu koszty ponoszą rodzice);
  • wyciągania konsekwencji wobec syna, które dostało upomnienie od trenera.
 7. Naruszenie regulaminu przez zawodnika może spowodować:
  • upomnienie ze strony trenera lub członka zarządu klubu;
  • upomnienie w obecności zespołu lub rodzica;
  • niedopuszczenie zawodnika do zawodów sportowych;
  • zawieszenie czasowe w prawach członka klubu;
  • zawieszenie czasowe w prawach zawodnika;
  • skreślenie z listy zawodników przez Zarząd Klubu.
 8. Zarząd klubu:
  • zatrudnia trenerów i instruktorów oraz przydziela im grupy treningowe;
  • ustala liczebność grup treningowych biorąc pod uwagę jakość szkolenia;
  • akceptuje plany oraz metody szkolenia zawodników opracowane przez trenerów;
  • upoważnia trenerów do decyzji o naborze do sekcji;
  • zobowiązuje wszystkich zawodników do posiadania ważnych kart zdrowia sportowca. W przypadku braku ważności karty trenerzy nie powinni dopuszczać zawodników do treningów i zawodów;
  • decyduje o zmianie barw klubowych zawodnika po uprzednim złożeniu pisemnej prośby z uzasadnieniem;
  • wyjaśnia kwestie sporne bądź niejasne na wniosek zawodników, rodziców lub trenerów;
  • informuje na stronie internetowej o zmianach w regulaminie klubu;
  • decyduje w sprawach nie ujętych w regulaminie klubu.